Všeobecné podmínky (VOP) Top-Ferienhaus-Kroatien.de
 
Všeobecné podmínky pro zprostředkování prázdninových domů, bytů a prázdninových služeb od Top-Ferienhaus-Kroatien.de
 
Top-Ferienhaus-Kroatien.de nabízí na svých webových stránkách zprostředkování prázdninových domů, bytů a prázdninových služeb
od pronajímatelů na základě následujících podmínek. 
Přečtěte si je prosím pozorně.
 
Následující podmínky zprostředkování také upravují smluvní vztah 
mezi vámi a majitelem / pronajímatelem, se kterým je smlouva uzavřena prostřednictvím zprostředkování TFK. 
Majitel nebo pronajímatel rekreačního domu nebo rekreační služby je dále uveden
z důvodu jednoduchosti označován jako pronajímatel.
 
obsah:
1. Geltungsbereich
2. Rezervace a uzavření smlouvy
3. Platby zákazníků
4. Odstoupení od smlouvy zákazníkem (zrušení), zrušení storna, rebooking
5. Ukončení pronajímatelem
6. Nevyužité služby
7. Bezpečnostní záloha
8. Oznamovací povinnost zákazníka v případě vad rekreačního domu
9. Povinnosti vůči pronajímateli: zacházení s prázdninovým domem a povinnosti při příjezdu a odjezdu
10. Odpovědnost TFK jako zástupce, omezení odpovědnosti, promlčení
11. Ochrana osobních údajů
12. závěrečná ustanovení
 
1. Geltungsbereich
1.1 Tyto podmínky zprostředkování upravují právní vztah mezi TFK a zákazníkem pro TFK v rámci
smlouva o zastoupení (§§ 675, 631 BGB) funguje jako agent. 
V tomto ohledu TFK provozuje makléřskou platformu pro nájemní smlouvy na rekreační domy a rekreační služby. 
Zobrazeny jsou pouze nabídky pronajímatelů se sídlem v jiných zemích EU.
 
1.2 Obsah smlouvy o zprostředkování spočívá v řádném zprostředkování jednotlivé služby (nájemní smlouva). 
TFK neposkytuje službu vybranou samotným zákazníkem, ale spíše ji zajišťuje výhradně pro pronajímatele uvedené v nabídce. 
Smlouvy o rezervované službě jsou proto uzavírány výhradně mezi zákazníkem a pronajímatelem. 
 
TFK nemá žádný vliv na podmínky, za nichž je zprostředkovatelská služba poskytována pronajímatelem. 
Odkazuje se na odpovídající všeobecné podmínky a zákonná ustanovení, která se na ně vztahují. 
Rozsah zprostředkované služby vyplývá z potvrzení rezervace. 
Samotná implementace nebo poskytování služby nepatří mezi smluvní závazky TFK.
 
1.3 TFK odpovídá za jednotlivé služby zprostředkované zákazníkovi, zejména za nájemní smlouvu na rezervovaný prázdninový dům
pouze prostředník mezi zákazníkem a pronajímatelem. 
Jako agent pro jednotnou individuální službu se na TFK nevztahuje zákon o souborných službách pro cesty podle §§ 651a à. BGB.
 
 
 
2. Rezervace a uzavření smlouvy
2.1 Zákazník svou registrací nabízí společnosti TFK uzavření zprostředkovatelské smlouvy včetně této
Podmínky zprostředkování jsou závazné. 
Registraci provádí žadatel za každého v registraci
uvedení účastníci, za jejichž smluvní závazky je žadatel odpovědný za své vlastní závazky,
za předpokladu, že tuto povinnost přijal prostřednictvím výslovného, ​​samostatného prohlášení. 
Zároveň registrace zákazníka činí nabídku uzavřít nájemní smlouvu 
s pronajímatelem o rekreačním domě na základě jeho popisu na internetu 
včetně všech informací a na základě obecného popisu služeb.
Zákazník se může zaregistrovat ústně / telefonicky, písemně / faxem nebo elektronicky (e-mailem). 
Doporučujeme použít rezervační formulář TFK na internetu.
 
2.2 Nájemní smlouva k rekreačnímu domu je uzavřena až poté, co pronajímatel přijme nabídku zákazníka. 
TFK bude informovat zákazníka jménem pronajímatele o přijetí a uzavření smlouvy s potvrzením rezervace 
na trvalém datovém nosiči (např. e-mailem). 
Zákazník je povinen okamžitě zkontrolovat správnost zaslaného potvrzení rezervace 
a okamžitě informovat TFK o nepřesnostech a odchylkách.
 
2.3 Podle § 312g odst. 2 věty 1 č. 9 BGB je nákup služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami 
žádné právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele, tj. nájemní smlouvu nemůže zákazník bezplatně odstoupit, 
platí pouze smluvní a zákonná práva na odstoupení a ukončení. 
Pokud zákazník odstoupí od nájemní smlouvy, č. 4 z těchto podmínek.
 
3. Platby zákazníků
3.1 Termín splatnosti plateb požadovaných výsledkem pronajímatele 
z jejích všeobecných obchodních a platebních podmínek a z potvrzení rezervace. 
S výhradou takového nařízení pronajímatele je po obdržení potvrzení rezervace požadována záloha 
splatné ve výši uvedené do sedmi dnů od data vystavení faktury a zaplacené TFK, 
přičemž pro včasnost je rozhodující přijetí platby na účet TFK. 
TFK je oprávněna inkasovat veškeré platby pronajímateli. 
Záloha zákazníka bude započtena proti celkové ceně, která má být zaplacena.
 
3.2 Pokud není dohodnuto jinak, zbývající částka je splatná čtyři týdny před začátkem obsazení
Prázdninový dům se platí pronajímateli v hotovosti na místě nebo v TFK, jak je uvedeno v potvrzení rezervace.
 
3.3 Platba šekem není možná. Platby kreditní kartou jsou možné, pouze pokud má TFK tuto platební metodu v
po požadavku zákazníka výslovně přijal potvrzení rezervace. 
V takovém případě platí
Zákazník, pokud je prozatímně placen, dokud není stanoveno, že TFK z účtu kreditní karty zákazníka
Shromážděná částka nebyla zcela nebo částečně odepsána zpět nebo její vrácení bylo požadováno jiným způsobem
se stává. Pokud dojde ke zpětnému zúčtování z důvodů, za které je zákazník odpovědný, a neprovede se žádná platba
vykoupeno včas, zákazník je v prodlení a TFK je oprávněna zastupovat pronajímatele
fakturovat vzniklou škodu jako škodu způsobenou zpožděním.
 
3.4 Pokud splatná záloha nebo konečná platba není nebo není navzdory upomínce a přiměřené lhůtě stanovené zákazníkem
Pokud bude provedeno včas, je TFK oprávněna odstoupit od smlouvy, a to i jménem pronajímatele a zákazníka
budou účtovány náklady na zrušení a případné škody. Lze použít všechny dokumenty nebo poukázky, které již byly vydány
být prohlášen za neplatný.
 
4. Odstoupení od smlouvy zákazníkem (zrušení), zrušení storna, rebooking
 
4.1 Zákazník může odstoupit od zprostředkované nájemní smlouvy před zahájením smlouvy, 
pokud je to stanoveno ve všeobecných podmínkách pronajímatele. 
Musí prohlásit rezignaci TFK jako příjemci prohlášení pro pronajímatele 
alespoň v textové podobě, například e-mailem. 
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy jako nájemce rekreačního domu, má pronajímatel nárok na náhradu škody, 
částka podle ceny za užívání snížená o hodnotu nákladů ušetřených pronajímatelem 
a jeho očekávané získání prostřednictvím dalšího využití prázdninového domu. 
 
S výhradou dalších storno poplatků stanovených pronajímatelem, 
TFK, jako agent pronajímatele, může požadovat odškodnění následovně,
Jako paušální částku jako procento z celkové ceny, na základě data výběru zákazníka, požadujte:
a) do 90. dne před zahájením cesty 30% z ceny pronájmu,
b) od 89. dne do 60. dne před zahájením cesty 50% z ceny pronájmu,
c) od 59. dne do 30. dne před zahájením cesty 70% ceny pronájmu,
d) 29% ceny pronájmu od 90. dne před zahájením cesty.
Poplatek za zrušení je 52 EUR.
Kromě toho je TFK oprávněna jako náhrada za zrušení svých vlastních nákladů odstoupit od
Zákazník účtovat částku 52,00 EUR. Zákazník může svobodně prokázat, že pronajímatel
nebo TFK, žádné poškození vůbec nebo pouze ve výrazně nižší výši, než je paušální sazba použitá v každém případě
vznikl.
 
4.2 Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat vyšší, konkrétně vypočítanou kompenzaci namísto příslušného paušálu
žádost, pokud může prokázat, že mu vznikly podstatně vyšší výdaje, než je platný paušál
jsou a on odškodnění s přihlédnutím k ušetřeným výdajům a dalším
Konkrétně kvantifikujte a zdokumentujte využití služeb obsazení.
 
4.3 Změna rezervace a rezervace jsou možné pouze po výslovné dohodě s pronajímatelem.
Pokud zákazník souhlasí s rebookingem, má TFK nárok na rebooking kompenzaci až 90 dní před začátkem obsazení
30,00 EUR za proces opětovné rezervace. Znovu rezervace provedené po uplynutí této doby lze provést pod
výhrada souhlasu pronajímatele až po odstoupení od smlouvy za výše uvedených podmínek a s
současná nová rezervace.
 
4.4 TFK doporučuje sjednat pojištění storna zájezdu, aby bylo možné uhradit storno a storno náklady 
nebo pojištění na pokrytí nákladů na pomoc včetně repatriace
Komunikujte nehodu, nemoc nebo smrt. Zákazník takové pojištění najde na webových stránkách TFK.
 
4.5 Klauzule o pandemii - platí pro všechny rezervace, pokud platí následující body:
Pokud příslušná prázdninová oblast nebo země prohlásí oficiální zákaz vstupu, 
která spadá do vstupního období rezervace, je možná pouze změna rezervace. 
Cena již zaplacené cesty bude započtena oproti nové rezervaci u smluvního partnera. 
Případný cenový rozdíl ve prospěch zákazníka nebude vrácen.
 
 
5. Ukončení pronajímatelem
Pronajímatel může v případě přeplnění mimořádně ukončit užívání rekreačního domu nebo identifikovat přebytečné lidi. 
Pronajímatel může také smlouvu vypovědět po zahájení užívání, pokud má zákazník 
Plnění smlouvy bez ohledu na varování vlastníka nebo místního zástupce
ruší, nebo pokud se u něj zaregistroval zákazník nebo jiný účastník pobytu v rekreačním domově
chová se v rozporu se smlouvou do té míry, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. 
To platí zejména v případě, že i přes varování je obsazení objektu v rozporu se smlouvou, jako je přeplnění bytu
pokračuje nebo porušuje domovní řád i přes varování nebo je výrazně narušen klid v domě,
nebo zákazník je úmyslně nebo z hrubé nedbalosti významně poškozen smluvní předmět. 
V případě bezprostředního nebezpečí je pronajímatel oprávněn vstoupit do rekreačního domu a učinit první opatření k zabránění nebezpečí. 
TFK může vydávat varování a ukončení jménem pronajímatele.
 
6. Nevyužité služby
Pokud zákazník využívá jednotlivé služby, které mu pronajímatel řádně poskytl z toho důvodu
jsou výlučně zodpovědní za sebe (např. kvůli pozdnímu příjezdu, předčasnému návratu nebo nedostavení se na pobyt)
z důvodu nemoci), nemá nárok na částečnou náhradu zaplacené ceny. 
TFK bude usilovat o to, aby ušetřené výdaje byly hrazeny pronajímatelem v dobré vůli, 
není ze zákona povinen tak učinit.
 
7. Bezpečnostní záloha
7.1 Výše ​​zálohy, která má být zaplacena, vyplývá z popisu rekreačního domu a
Potvrzení rezervace, které zákazníkovi ukazuje, v jaké formě to musí poskytnout.
 
7.2 Kauce je složena z důvodu bezpečnosti pronajímatele v případě poškození rekreačního domu. 
Po soupisu bydliště a soupisu má být zákazníkovi zpravidla splacen poslední den před odjezdem zákazníka. 
V případě kontroly protinávrhů pronajímatele bude záloha vrácena nejpozději do 14 dnů po odjezdu zákazníka. 
V případě poškození rekreačního domu je pronajímatel oprávněn zadržet náklady vzniklé na pokrytí škody z depozitu.
 
7.3 Náklady nezahrnuté v celkové ceně zvláštních požadavků nebo doplňkových služeb na místě jsou po provedení služby
nebo na žádost pronajímatele zaplatit mu v hotovosti nebo mu jej převést. 
Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat dodatečné náklady, jako je elektřina, voda, topení, palivové dřevo, 
náklady na závěrečný úklid, které má provést zákazník (nejsou zahrnuty v ceně pronájmu), ale nejsou zahrnuty 
stejně jako náklady na další doplňkové služby používané na místě, které mají být započteny proti záloze.
 
8. Oznamovací povinnost zákazníka v případě vad rekreačního domu
Po příjezdu do rekreačního domu má zákazník jakékoli závady, které se vyskytnou nebo se vyskytnou během doby obsazení okamžitě
informujte pronajímatele na místě a požádejte o nápravu. 
TFK jako prostředník není odpovědná za nápravu a nemusí ji provádět. 
Nároky na opravu a záruku vycházejí z místních předpisů pronajímatele.
 
9. Povinnosti vůči pronajímateli: zacházení s prázdninovým domem a povinnosti při příjezdu a odjezdu
 
9.1 Pronajatý prázdninový dům lze používat pouze k rekreačním účelům a ve výši uvedené v potvrzení rezervace
Počet osob, které mají být obsazeny. V případě přeplnění má pronajímatel nárok na další
požadovat přiměřenou odměnu za období přeplnění. Pronajímatel může odstranit přebytečné lidi
viz rekreační dům. Oblasti nebo prostory, které jsou v popisu rekreačního domu nebo
odpovídající místní informace jsou označeny jako soukromé a nesouvisí se smluvně dlužnými službami
nemusí být zadán zákazníkem nebo jeho spolucestujícími. Nájemce je povinen podnájem
Prázdninový dům není způsobilý.
 
9.2 Časy příjezdu a odjezdu vyplývají z potvrzení rezervace. 
Není-li v tomto stanoveno jinak, doba pronájmu začíná v 16:10 v den příjezdu a končí v XNUMX:XNUMX v den odjezdu. 
V případě předčasného odjezdu nebo pozdního příjezdu nebude cena za pronájem ani část částky vrácena. 
Nájemce musí v každém případě nahlásit zpoždění příjezdu. 
V případě opožděného příjezdu nájemce nemá nárok na pronájem rekreačního domu po
Potvrzení rezervace nebo čas uvedený v této části v daný den. 
Pronajatý majetek musí být předán v řádném, uklizeném a čistém stavu a zlikvidován v den odjezdu nejpozději do 10:XNUMX.
Toto se musí zlikvidovat ve veřejných nádobách na odpadky a nesmí se ponechat v rekreačním domě. 
Nájemce je vždy povinen nechat kuchyň v pořádném stavu, zejména udržovat nádobí vyčištěné,
Zametání, vysávání a vlhké vytírání podlah a odstraňování písku a jiných cizích těles z pohovek a postelí. 
Zbytek jídla si musíte vzít s sebou. Chladnička musí být rozmrazena a otevřena. 
Pokud rekreační dům není čištěn nebo není řádně vyčištěn (podle dohody), má pronajímatel nárok 
zadržet náklady vzniklé z vkladu v souladu s oddílem 7.3 a místními předpisy, nebo 
účtovat tyto odděleně zákazníkovi po odjezdu prostřednictvím TFK jako sběrného agenta.
 
9.3 Zákazník je povinen s pronajatým rekreačním domem zacházet opatrně a ohleduplně a vždy jej adekvátně větrat. 
Zákazník odpovídá za škody, které způsobí na majetku, domě nebo soupisu
Prázdninový dům právně odpovědný jako nájemce. Sám musí zkontrolovat své pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí
a na požádání poskytnout pronajímateli doklad o takovém pojištění. Jako nájemce by zákazník měl obdržet
Zkontrolujte prázdninový dům, zda není poškozen, a neprodleně jej nahlaste. Zákazník je povinen na všechny odpovědět
vyskytující se narušení výkonu v rámci zákonné povinnosti minimalizovat škody, dělat vše, co je pro něj přiměřené,
k nápravě poruchy a k udržení co nejnižšího poškození.
 
9.4 Zákazník a jeho spolucestující nesmí být neregistrovanými (a potvrzenými pronajímatelem) třetími stranami
umožnit využití prázdninového domu, a to ani s jejich auty, mobilními domy nebo kempy nebo v
jiné formy. Třetí strany nesmí používat bydliště ani jeho zařízení (sanitární zařízení, bazény atd.)
Čerpejte vodu nebo elektřinu z prázdninového domu. Porušení opravňuje pronajímatele k ukončení smlouvy
Ustanovení 5 a požadovat dodatečné náklady na dodávku vody a elektřiny a čištění. 
Zřizování stanů, mobilních domů nebo karavanů nájemcem je povoleno také na majetku rekreačního domu, 
Na základě souhlasu pronajímatele není povoleno.
 
9.5 Domácí mazlíčci jsou do prázdninového domu povoleni pouze v případě, že jsou podle popisu domu
Domácí zvířata jsou výslovně povolena, zvíře je uvedeno zákazníkem při registraci a v potvrzení rezervace
TFK potvrdila, že byla přijata. Zákazník má ve své registraci přesný název domácího mazlíčka
je třeba dát s sebou (typ, rasa, velikost, věk). Pronajímatel si vždy vyhrazuje právo mít v něm domácího mazlíčka
Jednotlivé případy není možné brát s sebou, v závislosti na konkrétní povaze zvířete (to neplatí pro
Malá zvířata). Zvířata mají zakázán vstup do ložnic, pohovek a sedacího nábytku, stejně jako do bazénu zvířata nepoužívají
stát se. Zvířata musí být v domě i na zahradě čistá.
 
10. Odpovědnost TFK jako zástupce, omezení odpovědnosti, promlčení
 
10.1 TFK se zavazuje řádně zprostředkovat smlouvu mezi zákazníkem a zákazníkem
vybraný pronajímatel. Samotný pronajímatel je odpovědný za rozhodnutí, zda nabídku smlouvy přijme.
 
10.2 TFK přijímá informace poskytnuté pronajímatelem o rekreačním domě, které v tomto ohledu neposkytují žádné vlastní záruky
Představují vlastnosti zprostředkovaných služeb, za které by TFK musela být odpovědná a odpovídá pouze v rozsahu čísel
10.3 a 10.4. Pronajímatel je výhradně odpovědný za zprostředkované služby, na které se zákazník může obrátit
Záruční nebo odpovědnostní nároky musí být řešeny přímo.
 
10.3 S výhradou ustanovení § 651w odst. 2 a 4 BGB nepřebírá TFK jako agent žádnou odpovědnost za
Provádění sjednaných cestovních služeb neposkytuje žádnou záruku vhodnosti nebo kvality nabízených služeb
Cestovní služby z. Za to nese odpovědnost zprostředkovaný pronajímatel. TFK odpovídá pouze za řádné poradenství a
Zprostředkování, jakož i podle obecných požadavků § 651w BGB.
 
10.4 TFK odpovídá jako agent za jednotlivé služby a jako agent za související cestovní služby za účelem nebo
hrubou nedbalost. V případě lehké nedbalosti je odpovědný pouze v případě, že je to podstatný smluvní závazek (hlavní závazek)
zraněn. Nárok na náhradu škody vůči TFK je vždy otevřen v případě lehkého nedbalosti porušení smluvních povinností
omezuje předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu jako možný důsledek po uzavření smlouvy podle typu služby.
To platí také pro mírně nedbalostní porušení povinností právními zástupci a zástupci TFK.
Všechna výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na náhradu škody v důsledku úrazu na zdraví nebo smrti
Tělo a zdraví nebo odpovědnost za závady v důsledku chyb při rezervaci podle § 651x BGB.
 
10.5 Nároky zákazníka vůči TFK ze smlouvy o zastoupení se promlčují, pokud
Individuální služby v jednom roce, počínaje koncem roku, ve kterém vznikla reklamace a zákazníkem
dozvěděl se o okolnostech, které vedly k uplatnění nároku, nebo je získal bez hrubé nedbalosti
by musel, pokud tvrzení nejsou založena na zranění na životě, končetinách nebo zdraví nebo na jednom
úmyslné nebo hrubě nedbalostní porušení povinností ze strany TFK. Nároky zákazníka při sjednávání souvisejících
Cestovní služby jsou promlčeny v zákonné promlčecí době, přičemž začátek promlčecí doby podle věty 1
tohoto odstavce.
 
11. Ochrana osobních údajů
11.1 TFK informuje zákazníka o zpracování jeho osobních údajů v prohlášení o ochraně údajů
na webových stránkách a při kontaktování nás v oznámení o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů TFK uchovává
Ustanovení BDSG a GDPR. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se vztahují k osobě
osobně (např. jméno, adresa, e-mailová adresa). Tyto údaje jsou zpracovávány, pokud je to vhodné
Zpracování dotazů, rezervace dotazů, k provedení předsmluvních opatření nebo k
Je vyžadováno plnění smlouvy ze smlouvy o zprostředkování. Zpracování údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. B
GDPR je přípustné pro uvedené účely. Údaje budou poskytnuty pouze oprávněným třetím stranám v rámci povoleného rozsahu
přeneseny na uvedené standardy, které vyžadují údaje k provedení zprostředkované smlouvy (např.
Pronajímatel, poskytovatel služeb). Zákazník má možnost kdykoli vyvolat data uložená v TFK
Chcete-li požadovat informace, měnit je nebo mazat. Osobní údaje budou smazány, když
Zákazník odvolá svůj souhlas s ukládáním, pokud údaje pro TFK splňují požadavky na ukládání
již nejsou požadovány pro zamýšlený účel nebo pokud jejich skladování není povoleno zákonem. Zákazník je má všechny
práva vyplývající z prohlášení o ochraně údajů podle čl. 15 až 20, 77 GDPR. Pokud osobní údaje
Zákazníci jsou zpracováváni na základě oprávněných zájmů v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f GDPR, je odpovědností zákazníka
právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů v souladu s čl.21 GDPR, pokud
existují důvody pro to, které vyplývají z jeho konkrétní situace. 
Může uplatnit své právo na námitku zasláním e-mailu na adresu daten@top-ferienhaus-kroatien.de 
nebo kontaktujte TFK na níže uvedené adrese.
 
11.2 Zákazník může zaslat zprávu na daten@top-ferienhaus-kroatien.de nebo na níže uvedenou adresu
Proti použití nebo zpracování vašich údajů pro reklamní účely, průzkum trhu nebo průzkum veřejného mínění
 
12. závěrečná ustanovení
12.1 Německé právo se vztahuje výlučně na zprostředkovatelskou smlouvu mezi zákazníkem a TFK. The
Neúčinnost jednotlivých ustanovení zprostředkovatelské smlouvy nemá neúčinnost celé smlouvy
nebo zprostředkovaná smlouva. Pokud je zákazníkem podnikatel nebo právnická osoba soukromé nebo
podle veřejného práva nebo osoba, která má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v zahraničí, nebo
V době podání žaloby není známo bydliště ani obvyklé bydliště, místo příslušnosti je sídlo
dohodnuto TFK.
 
12.2 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS) pro mimosoudní řešení sporů
spotřebitelské spory, které zákazník může najít na https://ec.europa.eu/consumers/odr. TFK přijímá
neúčastní se postupu urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem a rovněž není ze zákona povinen
účastnit se takového řízení. Interní postup pro vyřizování stížností neexistuje.
 
Zprostředkovatel:
Top-Ferienhaus-Kroatien.de 
Zprostředkování rekreačních domů a Mee (h) R.
Plaatzenstrasse 1
26871 Papenburg
Majitel: Miso Kojic
Tel .: +49 (0) 49 61 - 985 955 5
Mob: +49 (0) 1522 313 767 5
Urlaub@top-ferienhaus-kroatien.de
https://www.top-ferienhaus-kroatien.de
 
Základní charakteristika služby: Zprostředkování cestovních služeb jako jednotlivých služeb
Na agenturní smlouvu se vztahuje německé právo (bod 12.1).